Jaarverslag 2021


Allévo
zorg- en dienstverlening


Jaarverslag 2021

Voorwoord

Verantwoording

Het jaarverslag van Allévo is een verantwoording voor:  

 • Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
 • Kwaliteitskader Maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning Oosterschelderegio 
 • Regeling wet zorg en dwang

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Allévo. Het jaar 2021 is een bewogen jaar waarin de COVID pandemie ons leven en werken sterk beïnvloedde. Desondanks zijn er ook stappen gezet om Allévo toekomstbestendig te maken. In dit jaarverslag wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst hoe Allévo in 2021 de vraagstellingen van begeleiding, ondersteuning, hulp, zorg en behandeling van haar individuele cliënten vormgegeven heeft binnen de actuele context. Terugkijkend zien we mooie inhoudelijke resultaten op het gebied waar het in de kern voor Allévo om draait: liefdevolle en warme zorg en ondersteuning bieden. We zijn er dan ook trots op dat ondanks alle veranderingen en COVID maatregelen de tevredenheid van onze bewoners en cliënten onverminderd hoog is. Financieel had Allévo in 2021 een uitdaging welke voortvarend is opgepakt.  

 Gedurende 2021 is een verdere invulling gegeven aan de vernieuwde visie op de topstructuur van Allévo. Zo hebben er wisselingen plaatsgevonden in de raad van toezicht als gevolg van het bereiken van zittingstermijnen; zijn stappen gezet om nieuwe MT leden te werven en is op basis van een warm zakelijke aanpak het jaarplan 2022 ontwikkeld met de noemer ‘Professionele trots’. Dit laatste juist ook om concretere stappen te kunnen zetten richting het Allévo van de toekomst. De veranderingen in de leidinggevende structuur binnen de extramurale zorg en de voorbereidingen daartoe binnen de intramurale zorg waren daaruit dan ook logische vervolg stappen. De vragen, onrust, onzekerheid die deze verandering oproept is onvermijdelijk. Maar op basis van dialoog zijn we gelijktijdig in staat geweest om warme en liefdevolle zorg voor onze bewoners en cliënten te kunnen waarborgen. Een mooi resultaat! 

De positieve en constructieve samenwerking met de ondernemingsraad, cliëntenraad en professionele adviesraad heeft wederom bevestigd dat ik ervan overtuigd ben dat we samen (natuurlijk ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid) staan voor de taken, verantwoordelijkheden en uitdagingen die dit jaar op ons af zijn gekomen. Deze samenwerking geeft vertrouwen in een toekomst waarin we dit zullen blijven doen. Immers onder andere de druk op de arbeidsmarkt, de maatschappelijke en financiële ontwikkelingen, de veranderende vraag naar zorg en begeleiding en de toenemende rol van technologie in ons werk vragen bij uitstek om deze samenwerking. Wel moeten we daarbij onderkennen dat we het als Allévo niet alleen kunnen. Zo werd ook in 2021 geïnvesteerd in samenwerking met onze (regionale) partners. Mijn verwachting is dat ook in 2022 deze samenwerking alleen maar intensiever zal worden.  

Ik wens u veel leesplezier in dit jaarverslag 2021!   

Natasja Mariman 

Raad van bestuur 

Jaarverslag 2021

Profiel van de organisatie

Organisatieprofiel

Allévo is een zorgorganisatie. Wij bieden hulp bij het huishouden, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling, verblijf en dienstverlening, zowel intramuraal als extramuraal. Dit doen wij in zeven gemeenten in Zeeland. In de gemeenten Goes, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Tholen. Allévo is gevestigd in Goes aan het Hollandiaplein 1 en het algemene telefoonnummer is 088 110 2800. Op internet is  Allévo te vinden via

allevo.nl

werkenbijallevo.nl

Allévo is georganiseerd in eenheden die passen bij de zorg die wij bieden:

 • Zorg Thuis.
 • Diensten aan Huis.
 • Wonen met Zorg.
 • Advies- en behandelcentrum.

De uitvoerende eenheden worden ondersteund door:

 • Financiën, Control, ICT & Facilitaire Dienstverlening. 
 • HR en Leren en Ontwikkelen.  
 • Beleid &Kwaliteit en Communicatie. 
onderdeelgemiddeld aantal cliënten per maandTotaal aantal cliënten in 2021
wijkverpleging1.5133.355
verpleeghuiszorg251404
geriatrische revalidatie19119
eerstelijnsverblijf22116
logeren1
hulp bij het huishouden1.8752.220
begeleiding thuis225352
begeleiding jeugd1745
dagbehandeling, Parkinsongroep912
dagbesteding56129
eerstelijns diëtetiek5752.325

Abonnees

Wonen met Zorg is het organisatieonderdeel van Allévo dat verpleeghuiszorg levert. De verpleeghuiszorg wordt geleverd op de vier locaties:

 • Borrendamme, Zierikzee.
 • Cornelia, Zierikzee (In 2022 verhuizen naar Zierik7).
 • Duinen van Haamstede, Burgh-Haamstede.
 • In ’t Opper, Bruinisse.

Behandeling wordt op de eerste drie locaties geleverd door het Advies- en behandelcentrum. In locatie Borrendamme, Duinen van Haamstede en In ’t Opper wordt dagbesteding aangeboden. In locatie Cornelia is een dagbehandeling voor cliënten met Parkinson actief.

Binnen Cornelia wordt ook mogelijkheid tot geriatrische revalidatie, eerstelijns­verblijf en logeren aangeboden.

Het organisatieonderdeel Diensten aan Huis biedt hulp bij het huishouden, thuisbegeleiding, particuliere diensten, alarmopvolging, kortingskaart, BlijfFit groepen.

Zorg Thuis is het organisatieonderdeel wat wijkverpleging biedt. Medewerkers van Diensten aan Huis en Zorg Thuis zijn werkzaam in de zeven Zeeuwse gemeenten in ons werkgebied

Gemiddelde leeftijd medewerkers: 47 jaar

Medewerkers / vrijwilligers

Man / Vrouw verhouding

Vast / flexcontract

Jaarverslag 2021

Bestuur en Toezicht

Raad van bestuur

Het dagelijks bestuur van Allévo is in handen van de bestuurder: Natasja Mariman. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Allévo. 

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid en de algemene gang van zaken binnen Allévo. Zij toetst of de raad van bestuur bij de besluitvorming oog houdt voor het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en of er sprake is van evenwichtige afwegingen van de belangen van iedereen die bij Allévo betrokken is.

De raad van toezicht onderhoudt contacten met de centrale cliëntenraad en ondernemingsraad van Allévo en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. De governancecode is leidend in de werkzaamheden van de raad van toezicht.   

Per 22 oktober en 31 december 2021 zijn de heren drs. W. Verhage en H. Holty vanwege het aflopen van hun zittingstermijn afgetreden als lid raad van toezicht.  

Met ingang van 15 oktober 2021 is mevrouw drs. M.E.J. Derks benoemd als lid van de raad van toezicht met het profiel financiën en vastgoed. Per 15 december 2021 is als lid van de raad van toezicht benoemd de heer drs. C.P. Broeren met het profiel maatschappelijk ondernemerschap. 

In acht besprekingen hebben de raad van toezicht en de raad van bestuur intensief gesproken over de ontwikkeling van de organisatie in relatie tot de focus op de kwaliteit van zorg en het financieel rendement. Dit heeft geleid tot de verandering van de topstructuur met de daarmee samenhangende wijzigingen in het management. Ook is uitvoerig gesproken over de samenwerkingsverbanden in de regio en de ontwikkelingen rondom Zierik7.  

2021 was wederom een bijzonder jaar door de COVID-19-pandemie. De impact hiervan op medewerkers en cliënten was groot, waarbij de raad van toezicht diep respect heeft gekregen voor de inzet van en improvisatie door de medewerkers van Allévo. 

Monique Derks, lid raad van toezicht vanaf 15 oktober 2021 

Monique Derks is bedrijfseconoom en register-controller en op dit moment manager Zorg & Bedrijfsvoering bij het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Per 15 oktober 2021 is zij gestart als nieuw lid van de raad van toezicht met de portefeuille Financiën/Vastgoed. 

Monique is zich bewust van de uitdagen waar Allévo voor staat in de toekomst. Monique: “Door mijn brede kennis binnen de (VVT-)zorg in diverse rollen en ervaring met financiële en organisatorische transformatieprocessen, kan ik de raad van bestuur goed adviseren en optreden als sparringpartner om Allévo als stevige, toekomstbestendige speler in de regio neer te zetten.”  

Carlo Broeren, lid raad van toezicht vanaf 15 december 2021

Carlo is werkzaam als CFO bij Verbrugge Terminals. Hij is back-up van de CEO, met specifieke taken in professionalisering, strategie -ontwikkeling en planning & control. Ook is hij lid van de raad van toezicht bij Emergis in de rol van vicevoorzitter en voorzitter auditcommissie met focus op risico’s & innovatie, ICT, financiën en onroerend goed. Per 15 december is Carlo gestart als nieuw lid van de raad van toezicht met de portefeuille Maatschappelijk Ondernemerschap. 
 Carlo: “Allévo is afgeleid van het Latijnse woord ‘allevare’ dat ondersteunen, verzachten of verlichten betekent. We maken het allemaal mee, dichtbij of wat verder maar de noodzaak tot hulp is veelgevraagd. Een organisatie als Allévo geeft invulling aan een relevante behoefte in de maatschappij. Ik wil daar graag mijn bijdrage aanleveren, door vanuit de raad van toezicht de organisatie en het bestuur te ondersteunen en hopelijk ook te verlichten.” 

Behandelde onderwerpen

Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zoals jaarplan, begroting, meerjarenbeleid, prestaties van de organisatie en jaarrekening, heeft de raad van toezicht de volgende onderwerpen behandeld:

 • Ontwikkelingen binnen de zorg. 
 • Aspecten omtrent kwaliteit en veiligheid. 
 • Kennismaking met de professionele adviesraad.
 • Ontwikkelingen op het gebied van HR & Communicatie. 
 • ICT en digitalisering. 
 • Samenwerking in de regio. 
 • Aanpassing reglement raad van toezicht, reglement raad van bestuur en conflictregeling. 
 • Werving, selectie en benoeming twee leden raad van toezicht. 

Vergaderingen commissies

Commissie kwaliteit & veiligheid 

De commissie kwaliteit en veiligheid is vier keer bij elkaar geweest, waarbij zij hebben gesproken over de kwartaalrapportages, de Wet zorg en dwang, cliëntervaringen en de zorgen rondom COVID-19 en de gevolgen voor personeel en cliënten. Ook zijn zij op werkbezoek bij het opleidingscentrum in Zierikzee geweest, waar de visie op leren en ontwikkelen en het beleid ten aanzien van bevoegd en bekwaam is besproken.

Financiële commissie 

De financiële commissie is zes keer bij elkaar gekomen. Belangrijke thema’s die besproken zijn: het verbeteren van het rendement van de extramurale zorg, de resultaatontwikkeling van Allévo, financiële impact door COVID-19, de meerjarenprognose en de ontwikkelingen van de bouw van Zierik7. 

Remuneratiecommissie 

In deze commissie is vastgesteld om vooral prioriteit te geven aan het verder invullen van de managementstructuur en handvatten te ontwikkelen om het ziekteverzuim terug te dringen. In het kader van de relatief nieuwe samenstelling van de raad van toezicht is gekozen om in de eerste helft van 2022 de periodieke zelfevaluatie van de raad van toezicht te doen plaatsvinden.  

Jaarverslag 2021

Medezeggenschap

Allévo werkt met mensen voor mensen. De medezeggenschap wordt binnen de organisatie ingevuld in het overleg met de raad van bestuur met de cliëntenraad, ondernemingsraad en de professionele adviesraad. Over specifieke onderwerpen wordt advies of instemming gevraagd.  

Cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) van Allévo is het adviesorgaan op organisatieniveau op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In de locaties Borrendamme en Duinen van Haamstede wordt in familiebijeenkomsten overlegd over de directe, dagelijkse belangen van de bewoners. De CCR is daarbij aanwezig. Door de coronamaatregelen konden deze bijeenkomsten geen doorgang vinden. Voor de locaties Cornelia en In ’t Opper zijn twee lokale cliëntenraden actief met aandacht voor specifieke locatie aangelegenheden.

Vergaderingen

De raad kwam acht keer plenair bijeen, waarvan een aantal vergaderingen digitaal. Er zijn vier overlegvergaderingen met de raad van bestuur gehouden. Het door de raad voorgedragen lid van de raad van toezicht, Marianne Quax, woonde een vergadering bij. Het DB overlegde een aantal keer met de raad van bestuur. 

Aandachtsgebieden

Voor de verschillende onderdelen binnen Allévo zijn zogenoemde portefeuillehouders benoemd. Zij bewaken de ontwikkelingen en onderhouden contact met managers, beleidsmedewerkers en andere medewerkers. Er zijn portefeuillehouders voor elk zorgcentrum, thuiszorg, kwaliteit en veiligheid, cliëntenpanel en financiën.  

Niet alleen wordt de informatievoorziening hierdoor flink verbeterd, ook komen voornemens en plannen tijdig op tafel. De raad kan nog voor het stadium van een adviesaanvraag of instemmingsverzoek bereikt is, al de visie vanuit het cliëntperspectief geven.  

Samenstelling per 1 januari 2022

 • Annemieke Bruins, voorzitter (woonplaats Burgh-Haamstede)  
 • Joke de Koeijer, vicevoorzitter (Zierikzee)  
 • Gilles Houtekamer, lid namens In ’t Opper (Bruinisse)  
 • Kitty de Muynck, lid (Burgh-Haamstede)  
 • Paula de Pree, lid namens Cornelia (Goes)  
 • Willy Sandee, lid (Kortgene)  
 • Renske Weda, lid (Goes) 

Positieve adviezen en instemmingsbesluiten

Er werden twee themabijeenkomsten georganiseerd: 

 • anders werken met vernieuwde technologie
 • thuis in het Zeeuwse verpleeghuis 

Er werden geen negatieve en ongevraagde adviezen uitgebracht. De raad bracht aan de raad van bestuur onderstaande adviezen en instemmingsbesluiten uit:  

 • Begroting 2022; 
 • Beleid palliatieve zorg (i);  
 • Topstructuur Allévo;  
 • Werkwijze persoonlijk cliëntverhaal (i);  
 • Analyse onvrijwillige zorg 2020;  
 • Aanpak meten cliëntervaringen verpleeghuizen;  
 • Aanvraag compensatie extra kosten Wlz Covid-19;  
 • Visie domotica wonen met zorg; 
 • Kwaliteitsjaarplan intramuraal 2022 (i) 

Cliëntenpanel

In 2021 is Allévo gestart met het cliëntenpanel. Het panel krijgt 4 keer per jaar een digitale vragenlijst over onderwerpen die zijn aangedragen door de cliëntenraad en/ of collegas binnen onze organisatie. In totaal hebben zich 80 personen zich aangemeld voor het cliëntenpanel.  

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een gelijkwaardige overleg­partner is van de raad van bestuur van Allévo. De ondernemingsraad is niet verantwoordelijk voor het gevoerde beleid maar volgt wat er in de organisatie gebeurt en reageert daarop. 

Advies, instemming en initiatief

Op de volgende onderwerpen is advies of instemming gevraagd, of is een initiatiefvoorstel gemaakt: 

 • Initiatiefvoorstel compensatie-uren 
 • Adviesaanvraag bestuurssecretaris 
 • Instemmingsverzoek beleid Vitaal & Gezond Allévo 
 • Instemmingsverzoek representatieregeling 
 • Adviesaanvraag nieuwe topstructuur 
 • Instemmingsverzoek verworven rechten 
 • Instemmingsverzoek Vitallevogesprek 
 • Instemmingsverzoek beleid bevoegd en bekwaam 
 • Instemmingsverzoek contract bedrijfsarts 

Samenstelling OR

 • Wilma de Bruine, medewerker dienstverlening zorg  
 • Nathasja van Dam, verpleegkundige  
 • Tineke Gieskes, thuisbegeleider  
 • Mariska van den Hoek, medewerker dienstverlening welzijn  
 • Astrid Meirink, receptioniste  
 • Tessa Gommers, medewerker dienstverlening welzijn  
 • Evelien Plasmans, verzorgende 3 

Ambtelijk secretaris: Anja Brouwer 

Overige onderwerpen

De ondernemingsraad heeft meegedacht in de volgende punten:  

 • Aanvullende financiering Zierik7 
 • Allévo rookvrij 
 • Beleid Vitaal en Gezond Allévo 
 • Corona 
 • Dashboards/ Managementinfo 
 • Jaarplan Allévo 2022 
 • Jaarplan HR 2022 
 • Jaarplan Leren en Ontwikkelen 2021 
 • Jaarplan Leren en Ontwikkelen 2022 
 • Jaarrekening en jaarverslag Allévo 2020 
 • Jaarverslag ondernemingsraad Allévo 2020 
 • Kaderbrief 2022 
 • Kwartaalrapportage kwaliteit en veiligheid 
 • Ontwikkelafdeling 
 • Planning & control planningsproces jaarplan en begroting 2022 
 • Presentatie raad van toezicht 
 • Presentatie samenwerkingsverband ZeeSav 
 • Rapport ISO certificering 
 • Regelingen Allévotheek 
 • Resultaten uitstroomonderzoek Allévo 
 • Toekomstplannen Allévo 
 • Verzuimcijfers 2021 
 • Visie Zierik7 
 • Voortgang nieuwbouw Zierik7 
 • Voortgang Zorg Thuis in Balans 
 • Werken in commissies door de ondernemingsraad 
 • Werving manager Extramuraal, Intramuraal, ICT/facilitair/vastgoed en HR

De OR heeft op vraag, vier medewerkers voor gedragen voor deelname aan klachtencommissie. Daarnaast zijn vragen van collega’s behandeld.   

Professionele Advies Raad

De PAR is een adviesraad van Allévo met als doel inhoudelijk bij te dragen aan de beroepsinhoud en kwaliteit van de zorg. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur over verschillende onderwerpen als: dementie, welzijn, beeldbellen, etc. 

De PAR is samengesteld vanuit alle betrokken professionals die in direct contact staan met cliënten en hun familie en vertegenwoordiging bijdragen aan de kwaliteit van zorg, welzijn en leven. 

 

Uitgebrachte adviezen

De PAR heeft in 2021 over de volgende onderwerpen een advies uitgebracht 

 • Gevraagd advies: Uitvoering cliënttevredenheidsonderzoeken. 
 • Gevraagd advies: Representatieregeling 
 • Ongevraagd advies: Organisatie professionaliseren en eenduidig werken binnen Allévo 

Diverse activiteiten

In 2021 zijn diverse activiteiten door de PAR verricht: 

 • Interviews met VAR/ PAR bij collega organisaties Curamare/ Zorgsaam en Groenhuysen; 
 • Scholing adviseren is gevolgd; 
 • Wijze van vergaderen en uitvoering in adviesgroepen is aangepast; 
 • Kennismaking met de centrale cliëntenraad en raad van toezicht; 
 • Opzetten van werkgroep communicatie 
 • Uitleg GoodHabitz  
 • Overleg met raad van bestuur 
 • Profiel opgesteld PAR leden/ sollicitatieprocedure nieuwe PAR leden 
 • Onderzoek kaderbrief ‘professionele trots’. 

Samenstelling PAR

De PAR bestaat uit 11 leden en is een representatieve afspiegeling van de beroepsgroepen binnen Allévo: 

Samenstelling PAR per 31-12-2021 

 • Lein Antheunisse, thuisbegeleider (Diensten aan Huis), voorzitter PAR. 
 • Bianca van der Waart, medewerker dienstverlening welzijn (Diensten aan Huis), vicevoorzitter PAR 
 • Eline Metske- Otte, verzorgende IG (Zorg Thuis), secretariaat PAR.
 • Loes de Bock, WMO coördinator/ team assistent (Diensten aan Huis). 
 • Manon Koster, verpleegkundige (Wonen met Zorg).  
 • Jane Vroonland, wijkverpleegkundige (Zorg Thuis).  
 • Kim Leune, ergotherapeut (Advies- en Behandelcentrum).  
 • Connie de Jonge, verpleegkundige in de wijk (Zorg Thuis). 
 • Mirella Verelst, coördinator Diensten aan Huis/ team assistent thuisbegeleiding (Diensten aan Huis). 
 • Asmae el Idrissi, verpleegkundige (Wonen met Zorg) 

Jaarverslag 2021

Werkplezier

Leren en ontwikkelen

Het kalenderjaar 2021 is vooral gekenmerkt door het Covid-19 virus. Door de maatregelen vanuit het RIVM zijn er helaas (bijna) geen fysieke trainingen geweest en zijn er een aantal scholingen geannuleerd. Wel zijn er zo veel mogelijk online scholingen uitgevoerd. 
 
In 2021 zijn er binnen Allévo een groot aantal medewerkers opgeleid tot Helpende (plus), Verzorgende – IG, Verpleegkundige en HBO-V. Dit is uitgevoerd in samenwerking met Scalda, Hoornbeeck college en de HZ. 

Scholing

In 2021 zijn gestart

 • 53 BBL medewerkers (helpenden, verzorgde-IG, verpleegkundigen en HBO-V’ers)

 • 44 BOL stagiaires in opleiding

 

Geslaagd 
We vieren de successen, in 2021 zijn 60 medewerkers in opleiding geslaagd voor hun opleiding! 

Bevoegd en bekwaam

Per 1 oktober 2021 is er gestart met het vernieuwde beleid rondom bevoegd en bekwaam. Vanaf 1 oktober 2021 zijn 52 medewerkers van niveau 2+ en 3 getoetst op een aantal verpleegtechnische vaardigheden. Niveau 2+ medewerkers zijn getoetst op toedienen van oogdruppels en het verwisselen van een katheterzak. Niveau 3 medewerkers zijn getoetst op het katheteriseren van de vrouw en het verzorgen van een suprapubische katheter.  

Om medewerkers goed te laten voorbereiden zijn oefenbijeenkomsten georganiseerd om de te toetsen vaardigheden te oefenen met collega’s onder toeziend oog van een praktijkopleider. De oefenbijeenkomsten zijn goed bezocht.  

GoodHabitz

Per 1 november 2021 hebben alle medewerkers van Allévo toegang gekregen tot zo’n 140 verschillende trainingen en masterclasses uit het online programma ‘GoodHabitz’. Met dit platform biedt Allévo medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast kunnen leidinggevenden ook trainingen inzetten voor hun teams, aangevuld met work-outs. De implementatie van het platform is nog gaande en wordt in 2022 verder geoptimaliseerd. 

Rouleren van medewerkers in opleiding

Op kleine schaal is gestart met het rouleren van medewerkers in opleiding. Zij verhuizen na een bepaalde periode van opleidingsplaats. Op deze manier worden medewerkers in opleiding zo breed mogelijk inzetbaar voor Allévo. In 2022 wordt er op grotere schaal gerouleerd.  

Aantal gepubliceerde vacatures 2021

Arbeidsmarktcommunicatie

In 2021 is wederom veel aandacht besteed aan informeren en werven van leerlingen en medewerkers voor Allévo. Dit is grotendeels digitaal uitgevoerd en door middel van advertenties. Onderstaande items geven een indruk van de werkzaamheden: 

Vacatures

Naast publicatie op social media zijn de vacatures geplaatst op zz.nl en doorgeplaatst op de uwv site werken.nl, Zeeuwse vacaturebank en, indien van toepassing, Schouwse vacaturebank. De vacatures worden automatisch geïndexeerd door en gepubliceerd op Indeed, Nationale Vacaturebank en vacatures.nl. 

Zichtbaarheid op social media

Iedere week worden er via de social mediakanalen berichten geplaatst. Allévo gebruikt voor haar arbeidsmarktcommunicatie de kanalen Instagram, LinkedIn en Facebook. Dagelijks worden hier vacatures en andere content op gedeeld. 

Vacature bereik

Vacatures op de werkenbijallevo pagina op Facebook hebben spontaan gemiddeld 312 aantal mensen per post bereikt. Gemiddeld bereik per vacature is in 2021 op Instagram 47. Op LinkedIn is het bereik per post gemiddeld 199. 

Banenmarkt Goes

Op 16 en 17 februari organiseerde LMG, het bedrijf achter Contacta, een digitale banenmarkt. Deze banenmarkt zou oorspronkelijk in december 2020 plaatsvinden, maar is vanwege gebrek aan aanmeldingen verschoven naar februari 2021. Onze recruiter heeft tijdens de 2 dagen 12 kandidaten gesproken, waarvan er 5 gesolliciteerd hebben.  

Op 2 december zou er weer een banenmarkt zijn georganiseerd door LMG, maar deze is vanwege alle coronamaatregelen verzet naar februari 2022. 

Werving leerlingen

Om leerlingen te werven zijn diverse acties uitgezet

 • Social media.
 • Open dag Scalda op 19 november. 
 • Bedrijvenmarkt Pieter Zeeman op 18 oktober 

Advertenties

Ook heeft Allévo voor arbeidsmarktcommunicatie verschillende advertenties ingezet. Deze zijn geplaatst in:  Scalda magazine; Bijlage studie & opleiding Bodes; Zeeuwse vacature bode; Zorg en welzijn krant. 

Vrijwilligers

In 2021 zijn de activiteiten van de vrijwilligers anders vormgegeven door de corona maatregelen. De buitenactiviteiten zoals op stap met de duofiets en wandelen met een vrijwilliger konden wel doorgaan. Vrijwilligerswerkzaamheden zijn uitgevoerd op de kamer van de bewoner of in de brasserie. In de huiskamer waren maximaal 2 vrijwilligers aanwezig voor gezamenlijke activiteiten.  

19 april 2021 bestond locatie In ’t Opper 50 jaar. Dat werd voor de bewoners coronaproof gevierd met bezoek van de burgemeester Van der Hoek van Schouwen-Duiveland. Bewoners konden deelnemen aan een verrassingsbingo met prijzen die geschonken zijn door klanten van MarketPlaza in Bruinisse. De vrijwilligers hebben geholpen met versieringen te maken.

Andere zaken

Verschillende vrijwilligers kregen een koninklijke onderscheiding, mede door hun inzet binnen Allévo. Ook werden bewoners regelmatig verwend met iets lekkers, een mooie kaart of een telefoontje van vrijwilligers. 

Ervaring Jennie Knol

“Wat is het heerlijk dat ik na anderhalf jaar weer op de fiets kan stappen richting de Cornelia. Al zo`n 5 jaar doe ik daar vrijwilligerswerk in de kapsalon. Elke donderdag starten we de dag op met een kopje koffie waarna ik vervolgens begin aan mijn taak: Ik haal de mensen op van de afdeling. Het is ontzettend leuk als ik op de afdeling herkend wordt als de “kapster”. Samen lopen we naar de kapsalon en voorzie ik de mensen van een kopje koffie met af en toe iets lekkers erbij. Zo wordt het een echt uitje. Terwijl de bewoner wacht, maak ik een praatje, stel ik ze gerust, haal ik krulspelden uit het haar en veeg ik de vloer aan. Zit het haar weer goed dan breng ik de bewoner, al babbelend, weer terug. Vaak worden ze dan uitgebreid bewonderd door de vele lieve verzorgenden. Geweldig om te zien hoe gezichten dan gaan stralen. Wat ben ik blij dat ik een steentje bij mag dragen om een lichtpuntje van de dag te zijn voor deze bewoners. Met veel voldoening fiets ik, na gedane arbeid, weer terug naar huis.”  

Jaarverslag 2021

Goede zorg

‘Prima geholpen! Vakkundig en vriendelijke mensen. Maar een enkele keer een nieuw gezicht, heel vertrouwd allemaal. 100% tevreden!’ 

Zorgkaart Nederland Zorg Thuis

Herdenkingsweek

Van 13 t/m 20 september is het Herdenkingsweek. In onze zorgcentra herdenken we de bewoners die in de periode tussen 31 oktober 2020 en 30 juni 2021 overleden zijn. In verband met de coronamaatregelen konden er geen herdenkingsdiensten met persoonlijke ontmoeting zijn. Er is voor iedere zorglocatie een herdenkingsboekje gemaakt waarin de namen van de overledenen staan. Op een centrale plek binnen de locaties van Allévo staan de hele week bloemen met gedichten en teksten op een herdenkingstafel. In het bijzonder denken we aan de overledenen die wij met zorg en liefde mochten omringen. Wij staan er op deze manier extra bij stil dat een leven voorbij is, maar dat er nog zo veel mooie herinneringen zijn gebleven om met elkaar te delen. 

Uitje Molenberg

Collega Henny Knop heeft met haar inzending de CZ verwenzorgprijs gewonnen. Op 14 september startten de bewoners van De Molenberg hun ochtend in de brasserie met een kop koffie en een versierde cupcake, waarna zij begonnen aan de wandeling. Ze zijn door het park en langs De Mossel gelopen en om 17:00 kwamen ze bij Johnny’s aan. Hier kregen de bewoners frietjes en een ijsje. Om 19:00 was iedereen weer thuis na leuke dag. De bewoners en het personeel hebben ervan genoten! CZ, bedankt voor deze mooie prijs namens de bewoners en het personeel van de Molenberg! 

Medicijnen slim op het juiste moment innemen

Vanaf eind april zijn bij cliënten Zorg Thuis in Goes de eerste medicijndispensers in gebruik genomen. Dit is een pilot bij mensen met beginnende vergeetachtigheid. Op het moment dat medicatie ingenomen moet worden, geeft de dispenser een geluid- en lichtsignaal. Met een druk op de knop komt het baxterzakje opengeknipt tevoorschijn. Voordeel voor de cliënt is dat zij in het stadium van beginnende vergeetachtigheid nog aan kunnen leren om met het apparaat te werken en zo langer zelfstandig hun medicatie kunnen regelen. Voordeel voor de zorg is dat er (op termijn) minder zorgmomenten nodig zijn. Het verwisselen van de baxterrol zal in veel gevallen door de thuiszorg gedaan worden. 

‘Ik ben een zeer tevreden cliënt. Er was altijd een luisterend oor. Wat wonen wij in een goed land!’ 

Zorgkaart Nederland Zorg Thuis

Cliënttevredenheid

Bij Allévo wordt op verschillende manieren de cliënttevredenheid gemeten. Het doel van de cliënttevredenheidsmetingen is om inzicht te verkrijgen hoe onze cliënten de zorg waarderen en hoe wij onze zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren. 
In de onderstaande alinea’s wordt per zorgonderdeel uiteengezet wat de resultaten van de cliënttevredenheidsmetingen zijn in 2021. 

Wijkverpleging

In 2021 hebben 600 cliënten (respons 44%) die wijkverpleging ontvangen, een vragenlijst ingevuld waarin gevraagd werd naar de ervaren zorg. Deze vragenlijst wordt ook wel de PREM wijkverpleging genoemd. Het gemiddelde cijfer voor het aanbevelen van Allévo zorg bij anderen is een 8,8. NPS score in 2020 is +84.

Score zorg thuis

‘Onze dementerende moeder heeft deskundige en vriendelijke zorg gekregen. Zij kreeg persoonlijke aandacht en de verzorging nam even de tijd voor haar. Wij vonden de rapportages in het zorgportaal CarenZorgt ook heel fijn, zo konden we volgen hoe het met moeder ging. Wij zijn heel tevreden over de verzorgenden van Allévo.’ 

Zorgkaart Nederland Zorg Thuis

Wonen met Zorg

Binnen Wonen met Zorg wordt de cliënttevredenheid besproken tijdens de evaluatie van het zorgleefplan van de bewoner. Zij beantwoorden 7 vragen en de NPS vraag.

Score wonen met zorg

Vragen cliënttevredenheid Wonen met Zorg

Borren-

damme

Cornelia Duinen van Haamstede In ’t Opper
NPS-vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u Allévo gaat aanbevelen bij anderen? 9,2 8,8 8,7 8,3
Gemiddeld cijfer op de zeven vragen 9,0 8,4 8,6 8,5

‘Mijn vader woont in een appartement in de Duinen van Haamstede. Hij heeft daar veel privacy, maar op tijd de juiste zorg. Het appartement is erg ruim en beschikt over een hal met gastentoilet, slaapkamer met badkamer en woonkamer met keukenblok en een terras. De verzorgenden helpen met de ADL handelingen en er is een alarm voor wanneer er tussendoor problemen zijn. Maaltijden worden verzorgd in de Brasserie of in het appartement. Er is een groot aanbod van activiteiten. Indien nodig wordt de arts ingeschakeld. Kortom een fijne leefomgeving.’

Zorgkaart Nederland Wonen met Zorg

Diensten aan huis 

Diensten aan Huis neemt de cliënttevredenheid af bij cliënten huishoudelijke hulp en thuisbegeleiding. Het overzicht geeft een gemiddeld cijfer op de 7 vragen die gesteld worden en een gemiddeld cijfer op de NPS vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u Allévo gaat aanbevelen bij anderen?

Score diensten aan huis

Vragen cliënttevredenheid Diensten aan Huis Hulp bij het Huishouden Thuisbegeleiding
NPS-vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u Allévo gaat aanbevelen bij anderen? 9,4 9,1
Gemiddeld cijfer op de zeven vragen 9,3 9,1

Geriatrische revalidatie en Eerstelijns verblijf 

Geriatrische revalidatie en eerstelijns verblijf zijn vormen van kortdurende zorg. Bij ontslag wordt bij de cliënt de cliënttevredenheid afgenomen. 

Score geriatrische revalidatie en eerstelijns verblijf

Vragen cliënttevredenheid GRZ/ ELV 

Cijfer 

NPS-vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u Allévo gaat aanbevelen bij anderen? 

8,9 

Gemiddeld cijfer op de 22 vragen 

 

8,3 

Diëtetiek 

In 2021 hebben de diëtisten een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen na afsluiten van consultperiode. 

Score diëtetiek

Vragen cliënttevredenheid diëtetiek 

Cijfer 

NPS-vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u Allévo gaat aanbevelen bij anderen? 

9,3 

Gemiddeld cijfer op de zeven vragen 

 

8,9 


Gelukkig is er ook altijd even tijd voor een praatje

De heer Van der Slikke (71 jaar oud) woont in Sint-Maartensdijk en heeft al bijna tien jaar huishoudelijke hulp van Allévo. Iedere vrijdag komt een vaste hulp voor drie uurtjes langs om verschillende huishoudelijke taken in de woning van meneer uit te voeren. Meneer vindt het fijn dat het huishouden wekelijks goed aangepakt wordt: “Alles wordt naar wens schoongemaakt en het gebeurt ook goed. Vaak doet ze ook nog wat extra taken als daar de tijd voor is.” Hij kan het goed met de hulp vinden. “Gelukkig is er ook altijd even tijd voor een praatje.”
Meneer geeft de zorg van Allévo het cijfer 8 omdat hij erg tevreden is. Eén ding vindt hij wel jammer: “Af en toe komt er iemand anders als de vaste hulp vrij heeft. En dan merk ik dat ik toch wel gewend ben aan het vertrouwde gezicht.” Meneer hoeft niet lang na te denken over het antwoord op de vraag of hij de hulp van Allévo aan anderen aanbeveelt: “Absoluut!”.


Meneer Van der Slikke, cliënt hulp bij het huishouden


De klik is het belangrijkste

Mevrouw Semeijn (93) krijgt iedere woensdag van 08:30 tot 11:00 huishoudelijke hulp via Allévo. “Ik word ook met de dag ouder en kan niet alles meer zelf.”  Mevrouw heeft een vaste hulp en daar is ze erg blij mee. “Als mijn hulp met vakantie is of wanneer ze ziek is komt er ook wel eens iemand anders, dat vind ik soms lastig.” Mevrouw zou graag nog wel meer hulp willen ontvangen dan de drie uurtjes op de woensdagochtend. Op de vraag welk cijfer ze aan Allévo zou geven, antwoord mevrouw met:  “Een hoog cijfer, zeker wel een 9. Ik ben heel erg tevreden”. 


Mevrouw Semeijn, cliënt hulp bij het huishouden


Gelukkig is er ook altijd even tijd voor een praatje

De heer Van der Slikke (71 jaar oud) woont in Sint-Maartensdijk en heeft al bijna tien jaar huishoudelijke hulp van Allévo. Iedere vrijdag komt een vaste hulp voor drie uurtjes langs om verschillende huishoudelijke taken in de woning van meneer uit te voeren. Meneer vindt het fijn dat het huishouden wekelijks goed aangepakt wordt: “Alles wordt naar wens schoongemaakt en het gebeurt ook goed. Vaak doet ze ook nog wat extra taken als daar de tijd voor is.” Hij kan het goed met de hulp vinden. “Gelukkig is er ook altijd even tijd voor een praatje.”
Meneer geeft de zorg van Allévo het cijfer 8 omdat hij erg tevreden is. Eén ding vindt hij wel jammer: “Af en toe komt er iemand anders als de vaste hulp vrij heeft. En dan merk ik dat ik toch wel gewend ben aan het vertrouwde gezicht.” Meneer hoeft niet lang na te denken over het antwoord op de vraag of hij de hulp van Allévo aan anderen aanbeveelt: “Absoluut!”.


ZorgkaartNederland 

Binnen Wonen met Zorg en Zorg Thuis is aandacht besteed richting eerste contactpersonen van bewoners om een waardering achter te laten op Zorgkaart Nederland. Met deze waardering worden anderen geholpen.  
In totaal zijn 48 waarderingen geplaatst bij Zorg Thuis en Wonen met Zorg van Allévo, met een gemiddeld cijfer van 8,5!  

‘Ik ben zeer te spreken over de verpleegkundigen, verzorgers en begeleiders. Zij hebben tijd voor je en werken hard om het de bewoners zo makkelijk mogelijk te maken.’ 

Zorgkaart Nederland Wonen met Zorg

Kwaliteit

Medicatieveiligheid 
Successen zijn er om te vieren!  
Laura van der Moere is leidinggevende bij Schelphoek en Zandplaat in Cornelia. Zij vertelt over de aanpak rondom medicatieveiligheid van de teams op deze afdelingen.  

In 2019 kwam de inspectie langs in Cornelia en werd de medicatieverstrekking als verbeterpunt genoemd. Alle teams gingen ermee aan de slag en onderzochten hoe vaak en waar fouten werden gemaakt.  Op basis van deze inventarisatie hebben de teams op Zandplaat en Schelphoek de aanpak veranderd.  

Direct het systeem inzien  
Laura vertelt: “Iedereen die medicatie deelt, krijgt nu inzage in de Farmed module in ONS en kan deellijsten printen. Dat is handig om wijzigingen in te zien en het is een zoekmachine en naslagwerk voor medicatie. Per dienst is er nu één collega verantwoordelijk voor de medicatie controle na de deelmomenten. Zo kunnen we direct feedback geven aan degene die de medicatie heeft gedeeld.”  

Trots  
Dat de aanpak werkt, bleek tijdens de laatste audit toen het team vrijwel foutloos scoorde. Laura: “We hebben het maximale eruit gehaald, maar het is wel iets waar we continue alert op moeten zijn, willen we het goed blijven doen.”  De teams zijn trots op het resultaat. “We kunnen nu een veilige medicatie toediening garanderen voor onze bewoners en dat is heel fijn! Dat hebben we echt met z’n allen opgepakt.” 

Audits

Interne audits

In 2021 is gestart met het samenstellen van een intern auditteam. Een interne audit is een onderzoek binnen een organisatie naar het goed en betrouwbaar functioneren van de organisatie. Zes medewerkers hebben zich aangemeld en zijn enthousiast. In november hebben zij de cursus ‘Waarderend auditeren’ gevolgd. De eerste interne audits zijn uitgevoerd met ondersteuning van team beleid en kwaliteit.  

Ontwikkelpunten zijn geformuleerd door betreffende manager.  

De afdeling control voert interne controles uit op een juiste, volledige en tijdige registratie en administratie van de geleverde productie en de daaruit voortvloeiende declaraties. 

In het kader van veiligheid, leren en verbeteren worden controles verricht op gebied van HACCP in de centrale keuken, keukens in de woongroepen en de brasserieën. Binnen de locaties van Wonen met Zorg worden legionella in waterleiding-controles uitgevoerd. 

Uitgevoerde interne audits

In 2021 is door team beleid en kwaliteit diverse interne audits uitgevoerd.  

 • Hygiëne en infectiepreventie binnen Wonen met Zorg; 
 • Medicatieveiligheid Wonen met Zorg, locatie Cornelia; 
 • Medicatieveiligheid Zorg Thuis; 
 • Methodisch werken binnen Wonen met Zorg; 
 • Melding Incidenten Cliënten binnen Wonen met Zorg; 
 • Persoonlijk cliëntverhaal binnen Wonen met Zorg; 
 • Wet zorg en dwang binnen Wonen met Zorg. 

Externe audits

ISO 9001-2015 certificering 

In februari heeft een digitale externe audit plaatsgevonden. Op deze manier konden veel medewerkers aan het woord komen. Uit deze externe audit zijn verbeterpunten gekomen in het proces van afhandeling MIC (melding incident cliënten) en implementatie Wet zorg en dwang.  De externe auditoren waren onder de indruk van de corona verhalen en daarbij de flexibiliteit van de medewerkers. De verbeterpunten uit de externe audit zijn gedurende 2021 opgepakt en uitgevoerd.  

Klachten

Goede dialoog

In 2021 zijn vijf formele klachten binnengekomen bij de klachtenfunctionaris van Allévo. Drie klachten binnen Wonen met zorg, één klacht binnen Zorg Thuis en één klacht binnen Diensten aan Huis. Vier klachten zijn op grond van ‘de goede dialoog’ afgerond. Eén klacht is niet ontvankelijk verklaard.  

Kwaliteitsindicatoren 

Allévo levert jaarlijks gegevens aan over kwaliteit van zorg aan bij Zorginstituut Nederland. Dit betreft gegevens over basisveiligheid, cliëntervaring en personeelssamenstelling bij Wonen met Zorg.  
Binnen basisveiligheid worden gegevens aangeleverd over de volgende onderwerpen: 

 • Advanced care planning 
 • Medicatiefouten en medicatiereview 
 • Aandacht voor eten en drinken 
 • Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen 
 • Continentie 

Uitkomsten gegevens 

Mijn dementerende moeder wordt verzorgd op basis van kleinschalig wonen. De verzorging hier doet haar werk meer dan prima. 

Zorgkaart Nederland Wonen met Zorg

Jaarverslag 2021

Ontwikkelingen

Bekijk video

Zierik7

In 2022 zullen de bewoners van verpleeghuis Cornelia verhuizen naar ons nieuwe woon- en zorgcentrum Zierik7. Wonen in Zierik7 voelt als thuis. We kijken naar de mogelijkheden die er zijn om het gewone leven zoveel mogelijk door te laten gaan. Daarbij volgen we het ritme van de bewoners. In de gastvrije omgeving van Zierik7 is voor iedereen genoeg te doen. Iedere bewoner heeft een eigen appartement met toegang tot de tuin en altijd in verbinding met de buurtkamers en dus met elkaar. Mensen die revalideren of tijdelijk verblijven in Zierik7 kunnen terecht in een moderne studio op de eerste verdieping. In 2021 is volop gebouwd aan Zierik7. 

Zierik7 is dus niet alleen een verandering van locatie en naam, maar een nieuwe manier van wonen, zorg en welzijn waar we onze warme en liefdevolle zorg om de cliënt heen blijven organiseren. 
 
Om de overgang naar een nieuw zorgconcept en een nieuw gebouw in goede banen te leiden, zijn in 2021 diverse projectgroepen opgericht. Dit zijn de projectgroepen communicatie, digitaal werken, bouw, medewerkers & het nieuwe werken, bewoners & verhuizing, domotica, welzijn & brasserie en facilitair.  

Bekijk video

Zorg thuis in balans

Omdat in de toekomst steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen en naar verwachting, steeds minder mensen in de zorg zullen werken, moeten we de wijkverpleging slimmer organiseren. Het anders organiseren van de zorg is half mei gestart met het project zorg thuis in balans. 

Onder leiding van een projectmanager van adviesbureau P5COM en onder andere een wijkverpleegkundige van Allévo, is ook in 2021 gewerkt aan het logisch en eenduidig organiseren van de thuiszorgteams en -routes. Daarbij is het uitgangspunt dat de cliënt gewoon goede zorg krijgt, de medewerkers lekker in hun team kunnen werken en het huishoudboekje van Allévo zorg thuis op orde is.  

 • Robuuste teams samenstellen, waarbij cliënten zo veel mogelijk hun vaste medewerkers behouden en er meer ruimte is voor medewerkers om elkaar te vervangen. 
 • Nieuwe routes samenstellen met als doel dat er meer tijd is voor de cliënt en minder reistijd. We werken daarbij met verplichte levertijden op medische grond en wenstijden, die de persoonlijke voorkeur van de cliënt zijn. 
 • Zorgen dat wij flexibeler kunnen inspelen op veranderingen. Zo is er, om beter zicht te hebben op de zorg en de inzet van medewerkers, gestart met het wekelijks accorderen van uren 

 

Zorg op afstand

In 2021 is de pilot doorgegaan met de ‘slimme bril’ op de woongroepen in Borrendamme en Duinen van Haamstede. De zorgmedewerker draagt de bril en een arts, PA (Physician Assistant), praktijkbegeleider of een ergotherapeut of logopedist, kijkt via een tablet vanaf een andere locatie live mee en ziet wat de zorgmedewerker ziet. Naast meekijken, kunnen zij ook tegelijkertijd met elkaar praten. Zo worden adviezen gegeven over bijvoorbeeld een wond of kan worden beoordeeld dat de cliënt toch gezien moet worden. Met de slimme bril kunnen we beter en sneller deskundige zorg op locatie inzetten, ook als de deskundige op een andere locatie is. Dit komt de kwaliteit van zorg aan de cliënt ten goede. Daarnaast helpt de inzet van de bril reistijd te verminderen. 

Allévo werkt in dit project samen met ViaZorg, Ter Weel, Cleijenborch, ZorgSaam, Zorgstroom, WVO Zorg en Eilandzorg.  

Meer rust door minder onnodig storen in de nacht

In locatie Duinen van Haamstede is met behulp van subsidie ‘Anders werken in de zorg’, gestart met een pilot met de Momo bedsense. De Momo bedsense bestaat uit een sensor die onder het matras ligt en een app dat overzicht geeft over de hele afdeling. De app laat zien wie er veilig en rustig in bed ligt en wie uit bed gaat. De nachtdienst hoeft minder de kamers in voor controle, want ze zien op de app waar zorg nodig is. Zo kunnen de bewoners doorslapen en is de nachtdienst toch op het juiste moment op de juiste plek. De gegevens in de app geven meer inzichten in het nachtpatroon van de bewoner

 

 

 

Corona bij Allévo

Ook in 2021 speelde corona een grote rol in onze zorg- en dienstverlening. Waakzaam zijn op jezelf en op je cliënten. Hoe voel ik me vandaag, welke maatregelen zijn er ingesteld, krijgen we het rooster rond, hoe is het met de zieke collega, hoe ga ik het regelen bij een besmetting in de thuissituatie? Allemaal vragen die onze medewerkers hadden. Vele cliënten, bewoners en medewerkers zijn besmet geraakt met corona en hebben klachten gekregen. Het merendeel van deze mensen is opgeknapt maar ook een aantal mensen zijn overleden of hebben nog langdurige klachten.  


In 2021 is gestart met het vaccineren tegen het COVID-19 virus bij onze bewoners van de wonen met zorg locaties en onze medewerkers. 
In dit onderdeel zijn verhalen van twee collega’s opgenomen. Verhalen zeggen meer dan woorden.  

Esther Oosterhof, Specialist Oudergeneeskunde

Ik heb ondervonden hoe het voelt om corona te hebben

Esther Oosterhoff, specialist Ouderengeneeskunde: “Na verschillende corona uitbraken op onze locaties, ben ik uiteindelijk zelf via één van mijn kinderen besmet geraakt. Toen heb ik ondervonden hoe het voelt om corona te hebben, en dat was helemaal niet leuk. Na één dag rillerigheid, hoofdpijn en spierpijn, volgde een week van totale uitputting, reuk- en smaakverlies, buiten adem na de kleinste inspanning en het gevoel de hele dag in slaap te gaan vallen. Ik kon mezelf er niet meer toe zetten om thuis te werken. Inmiddels gaat het gelukkig beter en heb ik afgelopen maandag mijn werkzaamheden weer hervat. Reuk en smaak komen langzaam terug, maar ik merk dat de vermoeidheid nog op de loer ligt. Rustig aan doen dus. Voor mij een uitdaging op zich.” 

Malou Stam, Recruiter

Ik ben er even stil van

Collega’s die mij kennen, weten dat ik niet vaak zonder woorden zit. Maar afgelopen vrijdagmiddag wel. Het begon met de oproep voor ondersteuning die ik via Ons medewerkersportaal heb gekregen. Natuurlijk heb ik het druk en natuurlijk komt het niet uit, maar ik kan een beetje van mijn (vrije) tijd geven. Dus aanmelden voelde voor mij als een logisch gevolg op de vraag, kan je helpen.  

Het is vrijdagochtend. Voor mijn gevoel loopt midden in de nacht mijn wekker af. In het donker en met de koude wind in mijn gezicht fiets ik in een verlaten stad naar de bushalte.  Om iets voor half 8 loop ik een afdeling op waar ik ga helpen.  

Tijdens de koffiepauze om 10.00 uur komen al gauw de verhalen los. Ik schrik want het gaat er vooral om dat je geen ruimte krijgt voor verwerking. Op een afdeling zijn achter elkaar 4 bewoners overleden maar tijd om er even bij stil te staan of te verwerken is er niet. Poeh…ik zit met een brok in mijn keel te luisteren maar vooral te kijken. Deze groene hesjes zijn ineens echte mensen met gevoelens en niet meer die onbekende collega’s uit de zorg. Het werk valt ze soms zwaar, ze zijn er zo klaar mee en willen zo graag weer een klein beetje normaal. En ik snap het, bij alles wat ze doen moeten ze extra nadenken (welke bescherming heb ik nodig), ze moeten continue enkele bewoners corrigeren in gedrag (mondkapje op, niet rondlopen, nergens aanzitten), ze lopen met structureel te weinig collega’s omdat er een heleboel ziek zijn en ze voelen zich enorm verantwoordelijk dus nee zeggen tegen een extra dienst is ontzettend moeilijk. Geduld en begrip opbrengen voor bewoners wordt steeds moeilijker, de medewerkers begrijpen het wel maar het is eenzijdig begrip, zij worden niet begrepen.  

Na de dienst loop ik naar buiten en zie ik de leidinggevende zitten. Zij heeft net met een collega geluncht. Dat was niet de eerste keer dat ik haar zag, bij aankomst om half 8 kwam zij in volledig strijdtenue (lees met pbm’s) een van de kamers uit. En gedurende de ochtend is zij meerdere keren op de werkvloer geweest. Nu was ze net klaar met de lunch. ‘En Malou, ga jij nou ook in de zorg werken?’ vraagt ze optimistisch. Mijn grapje over ‘Ik ben ongeschikt’ gaat hier niet op want ik zou het zeker kunnen maar is dat zo? Zou ik het op kunnen brengen, elke dag weer?  

Op de terugweg in de bus, ben ik er stil van. Wat mij bij blijft zijn niet de bewoners maar mijn collega’s. De waardering die ik heb gekregen kwam niet van de bewoners maar van mijn collega’s. De complimenten die ik kreeg die kwamen niet van de bewoners maar van mijn collega’s. En wat heb ik gedaan? Ik heb ze niet aan hun lot overgelaten, ik heb gedaan wat ik kon. 

Infuustherapie thuis 

Preventie botcomplicaties bij kanker  

Mensen met bepaalde vormen van kanker hebben baat bij het medicijn Zometa (zoledroninezuur). Zij krijgen dit nu iedere 3 of 6 maanden in het ziekenhuis toegediend. Door een samenwerking van ADRZ, Allévo, Zorgstroom en Scheldestroom Farmacie kunnen deze patiënten de behandeling nu elke 3 of 6 maanden thuis krijgen. Gemiddeld komen zo’n 40 patiënten voor deze thuistoediening in aanmerking. De thuistoediening biedt patiënten en hun mantelzorgers meer flexibiliteit én zorgt ervoor dat de zorg beschikbaar blijft binnen Zeeland.  

Jaarverslag 2021

Samenwerking

Allévo is aangesloten bij diverse Zeeuwse zorgnetwerken. Binnen de netwerken worden regionale visies en plannen gemaakt op basis van ontwikkelingen en trends in de sector. Daarnaast worden strategische samenwerkingsverbanden gevormd die van grote betekenis zijn voor de toekomst-bestendigheid van de zorg in Zeeland. De verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden worden in bijlage grafisch weergegeven. 

Deltaplan

Allévo neemt deel aan het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Zeeland. Ambitie van het Deltaplan: De zorgvraag neemt toe en verandert, de arbeidsmarkt krimpt en de kosten van zorg mogen niet (te veel) stijgen. Als gezamenlijke organisaties werken we aan een evenwicht tussen zorgvraag en arbeidsmarkt, zodat we betrouwbare en kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden aan de inwoners van Zeeland en onze maatschappelijke functie kunnen blijven vervullen. De zorg- en welzijnssector is voor wat betreft de werkgelegenheid de grootste sector in Zeeland, waardoor de sector ook een belangrijke rol in de leefbaarheid van Zeeland invult. Onze concrete ambitie is dat we 50% van de zorgkloof weten te dichten met op de arbeidsmarkt gerichte acties. 

Het Deltaplan kent vier programmalijnen: 

 1. Optimalisatie arbeidsmarkt. 
 2. Onderwijsvernieuwing. 
 3. Versterken netwerkzorg en innovatie 
 4. HR samenwerking en harmonisatie. 

 Op de website van viazorg is informatie beschikbaar.

ZeeSav

Allévo werkt nauw samen met de Zeeuwse verpleeghuisorganisaties. In 2019 is het Zeeuws Samenwerkingsverband Verpleeghuiszorg (ZeeSaV) opgericht, waarin de zes grootste verpleeghuiszorgorganisaties in Zeeland samenwerken (SVRZ, Allévo, WVO Zorg, Zorgstroom, ZorgSaam en Zorggroep Ter Weel).

In coronatijd hebben de bestuurders van de Zeeuwse zorgorganisaties gezamenlijk overlegd over te nemen coronamaatregelen. Zo werkten de Zeeuwse organisaties met gezamenlijke richtlijnenschema’s wanneer medewerkers wel/niet kunnen werken en/of getest moeten worden.  
Door de goede samenwerking met diverse partijen zijn onze medewerkers al in een vroeg stadium gevaccineerd. Ook de boostervaccinatie voor medewerkers is door de samenwerking met het ADRZ snel georganiseerd en uitgevoerd.  

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland 

Een van de samenwerkingsverbanden waar Allévo aan deelneemt is de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ). De missie van de AWOZ is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen in Zeeland door het verbeteren van de ouderen­zorg. Het ontwikkelen, implementeren en uitwisselen van kennis binnen de AWOZ draagt bij aan het realiseren van deze missie. 

AWOZ- Buddy project

Het buddy project is een initiatief van een aantal Zeeuwse kennisinstellingen en zorgorganisaties, waarbij studenten aan ouderen gekoppeld worden en zij regelmatig tijd met elkaar doorbrengen. Eerstejaars studenten verpleegkunde worden geworven voor het buddy project. Zodra de studenten bekend zijn gaan de zorgorganisaties op zoek naar geschikte deelnemers die bij de studenten in de buurt wonen om het contact zo makkelijk en spontaan mogelijk te maken. Ondertussen worden de studenten getraind om te leren wat het inhoudt om een buddy te zijn van een ouder iemand. In november vindt de kennismaking tussen studenten en oudere deelnemers plaats en start het regelmatige contact. 

Bij Allévo zijn 4 koppelingen tot stand gekomen tussen studenten verpleegkunde en cliënten van Allévo. 

“We delen kennis, adviezen en ervaringen met elkaar”

Manon Koster- verpleegkundige afdeling Schelphoek, Cornelia

Zeeuwse Evidence Based Practise werkgroep

Gesprek met Manon Koster, verpleegkundige afdeling Schelphoek locatie Cornelia.  

Wat is de Zeeuwse EBP werkgroep? 

De werkgroep richt zich op kwaliteitsbevordering/bewaking door middel van Evidence Based Practice. Problemen, vragen, handelingen, etc. die uit de praktijk naar voren komen bespreken we. We delen kennis, adviezen en ervaringen met elkaar. Door middel van het lezen van wetenschappelijke artikelen/onderzoeken over het gekozen onderwerp komen we tot aanbevelingen en verbreden wij onze kennis. De werkgroep bestaat uit verpleegkundigen vanuit verschillende Zeeuwse zorgorganisaties, begeleid door een docent van Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland. 

Wat is voor jou de meerwaarde, wat heb je geleerd? 

Ik heb mijn kennis met betrekking tot EBP opgefrist. Zo hebben we geleerd hoe we een onderzoeksvraag formuleren, hoe we hier zoektermen bij moeten maken, het zoeken in databanken en het beoordelen van artikelen. Voor mij is de meerwaarde dat ik de handelingen die ik doe nu beter kan onderbouwen en ook onderzoek of dit anders/beter kan. 

Wat hebben jullie met de EBP werkgroep gedaan in 2021? 

We hebben vooral kennis opgefrist en gezamenlijk een aantal onderwerpen besproken en uitgewerkt, door het wisselende aantal deelnemers en uitvallers zijn we nog niet concreet tot uitkomsten gekomen. Ook hopen we dit jaar weer fysiek samen te mogen komen om effectiever aan onderzoeken te kunnen werken. 

Jaarverslag 2021

Organisatie

Financiële positie

Allévo heeft in 2021 59,2 miljoen euro omgezet. Het nettoresultaat, exclusief bijzondere posten, bedroeg € 2.400.509,- negatief. Door het hoge ziekteverzuim, de inzet van ZZP-ers, krappe arbeidsmarkt, hoge kosten voor de 45-jarenregeling en de nieuwbouw Zierik7 hebben geleid tot een negatief resultaat. Een reeks van maatregelen is ingezet om dit in 2022 te voorkomen.  

Kerngetallen

Onder de solvabiliteit verstaan we de mate waarin zorginstellingen kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen. Door de vervangende nieuwbouw van verpleeghuis Cornelia in Zierikzee neemt het vreemd vermogen toe, waardoor de solvabiliteit afneemt. Tevens neemt de solvabiliteit af door het negatieve resultaat in 2021 waardoor het eigen vermogen afneemt in 2021.  

De solvabiliteit komt eind 2021 uit op 22%, wat iets later is dan in de huidige tijd en marktomstandigheden wenselijk is.   

De liquiditeitspositie geeft inzicht in de mate waarin een zorginstelling aan de korte termijn verplichtingen kan voldoen met de vlottende activa. 

Om de liquiditeitspositie te meten wordt de ‘current ratio’ gebruikt. Hieronder wordt verstaan de vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden. Een gezond current ratio is miminaal 1. Allévo heeft een ratio van 1,17.  

Jaarverslag 2021

Bijlage 1
Analyse onvrijwillige zorg 2021 Allévo

Analyse onvrijwillige zorg 2021 Allévo

In 2021 zijn verschillende vormen van onvrijwillige zorg verleend in de vier locaties voor verpleeghuiszorg van Allévo. Dit betreft Cornelia te Zierikzee; Borrendamme te Zierikzee, Duinen van Haamstede te Burgh-Haamstede en In ’t Opper te Bruinisse.  

Op de locatie Cornelia wordt verhoudingsgewijs vaker gedragsregulerende medicatie ingezet. In locatie Cornelia is minder mogelijkheid aanwezig om als bewoner veilig individueel buiten te bewegen, waardoor onrust vaker voorkomt. Met de nieuwbouw verwachten we in Zierik7 minder onvrijwillige zorg in te hoeven zetten door de ruimere en open opzet met eigen studio’s en cliëntvriendelijke, subtiele domotica. Op de locaties Borrendamme en Duinen van Haamstede wordt het polsbandje ingezet. Op deze twee locaties zijn leefcirkels aanwezig zodat cliënten redelijk de vrijheid genieten van het vrij wandelen. Deze twee locaties hebben een kleinschalige, huiselijkere opzet wat de rust van de cliënten ten goede komt. Leefcirkels zijn niet aanwezig in locatie Cornelia en locatie In ‘t Opper.  

De situatie in 2020 is lastig te vergelijken met 2021.  In de 2021 zijn de registraties van onvrijwillige zorg door de behandelaren onder de loep genomen waarbij een duidelijk onderscheid is gemaakt in vrijwillige of onvrijwillige zorg. Daarnaast is het op basis van kleine getallen niet representatief om vergelijkingen met stijgingen en dalingen in aantallen te maken. Ook verandert de samenstelling van de cliënten continu, waardoor één cliënt, bij inzet van verschillende vormen van onvrijwillige zorg, het aantal verhoogt. 

Om onvrijwillige zorg terug te dringen wordt alvorens te starten met onvrijwillige zorg een zorgvuldige afweging gemaakt. Kan onvrijwillige zorg voorkomen worden? Overleg tussen behandelaren en de zorgmedewerkers vindt plaats om deze afweging te maken. De vertegenwoordiging van de cliënt wordt, alvorens te starten met onvrijwillige zorg, op de hoogte gebracht en meegenomen in het proces.  

Tevens is door het instellen van de Wzd-commissie in 2021 toegezien op de uitvoering en worden verbeteracties, zoals scholing, geadviseerd en vervolgens ingezet.  

In 2021 is een interne audit uitgevoerd naar de implementatie van de wet zorg en dwang waarbij onderzoek plaats vond naar de registratie conform het stappenplan en de inzet van de diverse disciplines. Vanuit deze interne audit zijn ontwikkelpunten geformuleerd. 

Reactie cliëntenraad

Conform de Regeling zorg en dwang wordt de centrale cliëntenraad (CCR) Allévo om een reactie gevraagd over de analyse onvrijwillige zorg 2021. 

Sinds de invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang ontvangt de centrale cliëntenraad structureel overzichten van het aantal meldingen. Het overzicht wordt besproken in de raadsvergaderingen en in geval van vragen worden de desbetreffende managers uitgenodigd in de vergadering, voor een toelichting. 

Onlangs heeft een CCR-lid met betrekking tot dit onderwerp interviews afgenomen bij bewoners en mantelzorgers. Een belangrijke vraag was daarbij of mensen bekend waren met deze wet en of ze er al mee te maken hadden gehad. Het verheugt de raad dat de resultaten positief waren. Bij het intakegesprek wordt de wet besproken en men was goed op de hoogte van de inhoud van deze wet. In een aantal gevallen was er daadwerkelijk contact gezocht met de mantelzorger voor overleg. 

De centrale cliëntenraad is naar aanleiding van het bovenstaande tevreden over de gang van zaken tot nu toe. 

Cornelia

Digitaal overzicht onvrijwillige zorg

Naam van de locatie: Cornelia
Vestigingsnummer van de locatie: 000022602798
Periode: 2021


 

Aantal unieke cliënten 2020 

Aantal unieke cliënten 2021 

Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie): 

11 

15 

1. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:  

1 

2 

2. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een IBS en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

3. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging die is afgegeven door de strafrechter (artikel 2.3 Wfz) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

4. Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

7 

11 

5. Aantal forensische cliënten dat is opgenomen op grond van hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

6. Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

1 

2 

7. Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen: 

 

 

8. Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in hun thuissituatie): 

 

 

Verleende onvrijwillige zorg Cornelia 

Vorm van onvrijwillige zorg 

Subvorm 

Totaal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg is verleend 

Het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, een daarmee gepaald gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening.  

Medicatie 

Aantal cliënten: 11 in 2020 

Aantal cliënten: 14 in 2021 

 

Beperken van bewegingsvrijheid 

Overig 

Aantal cliënten in 2021: 1 

 Duiding onvrijwillige zorg Cornelia 

In totaal wonen 123 cliënten in locatie Cornelia. Dertien cliënten (11%) hebben onvrijwillige zorg ontvangen in de vorm van gedragsregulerende medicatie. Eén cliënt heeft onvrijwillig medicatie ontvangen in de vorm van verdekte toediening (0,8%). Bij één cliënt is een polsbandje ingezet zodat cliënt begeleid kon worden naar de woongroep bij het betreden van de brasserie.  

Borrendamme

Digitaal overzicht onvrijwillige zorg

Naam van de locatie: Borrendamme
Vestigingsnummer van de locatie: 000022602771 
Periode: 2021 

Aantal unieke cliënten 2020 

Aantal unieke cliënten 2021 

Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie): 

12 

15 

1. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:  

 

 

2. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een IBS en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

3. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging die is afgegeven door de strafrechter (artikel 2.3 Wfz) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

4. Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

9 

15 

5. Aantal forensische cliënten dat is opgenomen op grond van hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

6. Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

1 

 

7. Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen: 

 

 

8. Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in hun thuissituatie): 

 

 

 Verleende onvrijwillige zorg Borrendamme 

Vorm van onvrijwillige zorg 

Subvorm 

Totaal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg is verleend 

Het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, een daarmee gepaald gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening.  

Medicatie 

Aantal cliënten 2020:  6 

 

Aantal cliënten 2021: 6 

 

Uitoefenen van toezicht op de cliënt 

Toepassing overige toezichthoudende domotica 

Aantal cliënten 2020: 7 
Aantal cliënten 2021: 9 

 

     

Beperken van de bewegingsvrijheid 

Overig: bedhekken 

Aantal cliënten 2021: 1 

 

Insluiten 

In eigen kamer 

Aantal cliënten 2021: 1 

 Duiding onvrijwillige zorg Borrendamme 

In locatie Borrendamme wonen 49 cliënten. Vijftien cliënten (31%) hebben onvrijwillige zorg ontvangen. Zes cliënten (12%) krijgen gedragsregulerende medicatie. Negen cliënten (18%) hebben een polsbandje waardoor zij zich niet buiten de vooraf gestelde leefcirkel kunnen begeven. Bij drie cliënten (6%) zijn bedsensoren ingezet en bij één cliënt (2%) is een deursensor ingezet.  
In het geval van valgevaarlijkheid is bij één cliënt het omhoog zetten van de bedhekken ingezet.  
Eén cliënt wordt in de middag naar bed gebracht omdat dit bepaald gedrag op andere momenten van de dag vermindert.  

Duinen van Haamstede

Digitaal overzicht onvrijwillige zorg

Naam van de locatie: Duinen van Haamstede
Vestigingsnummer van de locatie: 000022602658 
Periode: 2021

 

Aantal unieke cliënten 2020 

Aantal unieke cliënten 2021 

Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie): 

3 

10 

1. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:  

 

 

2. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een IBS en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

3. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging die is afgegeven door de strafrechter (artikel 2.3 Wfz) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

4. Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

2 

10 

5. Aantal forensische cliënten dat is opgenomen op grond van hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

6. Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

7. Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen: 

 

 

8. Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in hun thuissituatie): 

 

 

Verleende onvrijwillige zorg Duinen van Haamstede 

Vorm van onvrijwillige zorg 

Subvorm 

Totaal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg is verleend 

Het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, een daarmee gepaald gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening. 

Medicatie 

Aantal cliënten 2021: 3 

Beperken van de bewegingsvrijheid 

Fixatie – Mechanische fixatie 

Aantal cliënten 2020: 1 
Aantal cliënten 2021: 3 

 

Uitoefenen van toezicht op de cliënt 

Toepassing overige toezichthoudende domotica 

Aantal cliënten 2020: 2 
Aantal cliënten 2021: 5 

 

 Duiding onvrijwillige zorg Duinen van Haamstede 

In de locatie Duinen van Haamstede wonen 54 cliënten. Tien cliënten (19%) hebben onvrijwillige zorg ontvangen. Drie cliënten (6%) hebben onvrijwillige zorg ontvangen in de vorm van gedragsregulerende medicatie. Drie cliënten (6%) hebben door verminderde mobiliteit en ernstig valgevaar in bepaalde afgesproken momenten, een rolstoelblad gekregen. Vijf cliënten (9%) hebben een polszender gebruikt waardoor zij zich niet buiten de vooraf ingestelde leefcirkel kunnen begeven.

In 't Opper

Digitaal overzicht onvrijwillige zorg

Naam van de locatie: In ’t Opper
Vestigingsnummer van de locatie: 000022602623 
Periode: 2021
 

Aantal unieke cliënten 2020 

Aantal unieke cliënten 2021 

Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie): 

2 

5 

1. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:  

 

 

2. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een IBS en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

3. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging die is afgegeven door de strafrechter (artikel 2.3 Wfz) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

4. Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

2 

5. Aantal forensische cliënten dat is opgenomen op grond van hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

 

6. Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen: 

 

3 

7. Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen: 

 

 

8. Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in hun thuissituatie): 

 

 

 Verleende onvrijwillige zorg In ‘t Opper 

Vorm van onvrijwillige zorg 

Subvorm 

Totaal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg is verleend 

Beperken van de bewegingsvrijheid 

Overig 

Aantal cliënten 2020: 1 
Aantal cliënten 2021: 3 

 

Uitoefenen van toezicht op de cliënt 

Toepassing overige toezichthoudende domotica 

Aantal cliënten 2020: 2 

Aantal cliënten 2021: 2 

 

Het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, een daarmee gepaald gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening. 

Medicatie 

Aantal cliënten 2021: 1 

Duiding onvrijwillige zorg In ’t Opper 
2021: In locatie In ’t Opper wonen 61 cliënten. Vijf cliënten (8%) hebben onvrijwillige zorg ontvangen. Bij twee cliënten (3%) worden bedrekken gebruikt ter voorkoming uit bed vallen. Bij 2 cliënten (3%) is een bedsensor aanwezig. Deze sensor geeft een melding als de cliënt uit bed komt. Eén cliënt (2%) krijgt in de nacht een hansop aan en één cliënt (2%) krijgt de medicatie verdekt toegediend.

Jaarverslag 2021

Bijlage 2
Jaarbericht Centrale Cliëntenraad

Algemeen

In meerdere opzichten was 2021 voor Allévo een hectisch jaar. De coronapandemie bleef de gang van zaken voor cliënten en medewerkers in belangrijke mate bepalen. Maar er zijn ook betekenende stappen gezet in een andere benadering van de zorg. Meer accent op aandacht voor de cliënt: warme en persoonlijke zorg, ofwel vraaggerichte zorg op maat. De wensen van de cliënt leidend. De cliëntenraad is blij met deze omslag. Zo’n andere insteek realiseren kost wel tijd en van de medewerkers is een flexibele instelling onmisbaar. Het vraagt ook om nadrukkelijke verbinding tussen de zorgteams en ondersteunende diensten – zowel intramuraal als extramuraal – en geen eilandencultuur. Dat lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Echter, meebewegen met de cliënt is dat geenszins. De drukte van alledag verhindert vaak dat nodige stapje extra. Het helpt niet dat medewerkers veel tijd kwijt zijn met allerlei administratieve besognes en dat mede daardoor de werkdruk hoog is. Met als gevolg een hoog ziekteverzuim. 

Corona

Begin van het verslagjaar kwamen voor de bewoners van de woonzorgcentra en zorgmedewerkers vaccins beschikbaar die de kans op besmettingen sterk verminderden. Er is door een groot percentage gebruik van gemaakt. De raad is daar zeer content over. Het maakte afschalen van beperkende maatregelen mogelijk. Nochtans blijft de impact van de pandemie voor ouderen die zijn aangewezen op zorgondersteuning – hetzij in een woonzorgzorgcentrum, hetzij in de thuissituatie – onverminderd groot. Het is opmerkelijk dat in het maatschappelijk debat over corona, weinig aandacht is voor de situatie van deze ouderen en hun zorgmedewerkers. De aandacht ging (en gaat) vooral uit naar de situatie in de ziekenhuizen, in het bijzonder op de intensieve zorgafdelingen. Dat was ook zo bij het verdelen van vaccins en (beschermende) maatregelen. Ook in de media was er weinig oog voor de noden van de cliënten in de zorgcentra en de thuiszorg. Kennelijk is de aaibaarheidsfactor onvoldoende. Het coronavirus was nooit helemaal weg en in het najaar nam het aantal besmettingen, zowel in de zorgcentra, bij de mensen thuis en onder de medewerkers, weer toe. En ook aanscherping van maatregelen. Dankzij de vaccinaties zijn de fysieke gevolgen minder groot. De druk op de medewerkers blijft onverminderd hoog; de rek is er helemaal uit. 

Over de raad

De raad behartigt de belangen van álle cliënten die zorg of diensten van Allévo ontvangen. Het betreft zorg thuis, diensten aan huis en wonen met zorg. Uitgangspunt is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). De woonzorgcentra Cornelia en In ‘t Opper kennen een lokale cliëntenraad. De raad kwam acht keer plenair bijeen, waarvan een aantal vergaderingen digitaal. Er zijn vier overlegvergaderingen met de raad van bestuur gehouden. Het door de raad voorgedragen lid van de raad van toezicht, Marianne Quax, woonde een vergadering bij. Het DB overlegde een aantal keer met de raad van bestuur. 

In 2020 stelde de raad een notitie vast over de werkwijze en de positie van de medezeggenschap namens cliënten binnen Allévo. Met de nadruk op een proactievere opstelling en grotere betrokkenheid. Deze inzet is door de raad van bestuur gestimuleerd. Als uitvloeisel van hiervan heeft de raad aandachtsgebieden bepaald. Voor de verschillende disciplines binnen Allévo zijn per aandachtsgebied zogenoemde portefeuillehouders benoemd. Zij bewaken de ontwikkelingen en onderhouden contact met managers, beleidsmedewerkers en andere medewerkers. Er zijn portefeuillehouders voor elk zorgcentrum, thuiszorg, kwaliteit en veiligheid, cliëntenpanel en financiën. Niet alleen wordt de informatievoorziening hierdoor flink verbeterd, ook komen voornemens en plannen tijdig op tafel. De raad kan nog voor het stadium van een adviesaanvraag of instemmingsverzoek bereikt is, al de visie vanuit het cliëntperspectief geven. Samen met de cliënt effectrapportage een goede belangenbehartiging.  

 

De samenstelling van de raad onderging nogal wat wijzigingen. Per 1 januari vertrokken de leden Ada Overwater (maximale zittingsduur) en Ferry van Dorst (benoeming als toezichthouder elders). Zij hadden beiden een specifieke inbreng. Enkele maanden na zijn afscheid kwam Ferry onverwachts te overlijden. Vanuit de lokale cliëntenraad Cornelia nam Paula de Pree de plaats in van Ada. Het was mogelijk om twee nieuwe leden voor te dragen voor benoeming: Joke de Koeijer en Renske Wouda. Zij brengen veel kennis van de zorg in. Met het oog op de continuïteit werd het mandaat van voorzitter Rinus Antonisse met een jaar verlengd. Hij droeg het voorzitterschap in de decembervergadering over aan Annemieke Bruins, die al als vicevoorzitter optrad. In die functie benoemde de raad Joke de Koeijer. Rinus werd lof en dank toegezwaaid voor zijn inzet als raadslid, vicevoorzitter en voorzitter vanaf 2013. 

Samenstelling

Per 1 januari 2022 is de samenstelling van de raad als volgt: 

 • Annemieke Bruins, voorzitter (woonplaats Burgh-Haamstede) 
 • Joke de Koeijer, vicevoorzitter (Zierikzee) 
 • Gilles Houtekamer, lid namens In ’t Opper (Bruinisse) 
 • Kitty de Muynck, lid (Burgh-Haamstede) 
 • Paula de Pree, lid namens Cornelia (Goes) 
 • Willy Sandee, lid (Kortgene) 
 • Renske Weda, lid (Goes) 

Door de komst van de vernieuwde Wmcz 2018 werden nieuwe medezeggenschapsregelingen voor de centrale en lokale raden opgesteld, alsook nieuwe huishoudelijke reglementen. Een tijdrovend karwei, dat veel overleg vergde. Ze werden begin van het verslagjaar goedgekeurd door de raden en raad van bestuur.  

Behalve de gevolgen van de coronapandemie, vroegen als gebruikelijk adviesaanvragen en instemmingsverzoeken veel aandacht. De raad hield in de eerste vergadering een evaluatie over het functioneren. Sterke en zwakke punten passeerden de revue. Afgesproken is meer themabijeenkomsten te houden over ontwikkelingen in de zorg. Dat resulteerde in een vergadering over het onderwerp anders werken met vernieuwende technologie (domotica) in de zorg. Het programma Thuis in het Zeeuwse verpleeghuis werd toegelicht. Het zijn beginnende (en dure) ontwikkelingen. Met instemming van de raad stelde Allévo eind 2021 een beleid voor wonen met zorg vast. 

De raad vroeg aandacht voor de betrokkenheid van cliënten (en hun naasten) bij de behandeling van calamiteiten. Er is dan sprake van een kwetsbare positie en heldere communicatie is noodzaak. Het proces voor behandeling van een calamiteit vereist veiligheid en zorgvuldigheid. De raad van bestuur legt dit voor aan de calamiteitencommissie. 

Advisering

Er werden geen negatieve en ongevraagde adviezen uitgebracht. De raad bracht aan de raad van bestuur onderstaande adviezen en instemmingsbesluiten (i) uit: 

 • Begroting 2022 
 • Beleid palliatieve zorg (i) 
 • Topstructuur Allévo 
 • Werkwijze persoonlijk cliëntverhaal (i) 
 • Analyse onvrijwillige zorg 2020 
 • Aanpak meten cliëntervaringen verpleeghuizen 
 • Aanvraag compensatie extra kosten Wlz covid-19 
 • Visie domotica wonen met zorg 
 • Kwaliteitsjaarplan intramuraal 2022 (i) 

Cliëntenpanel

Het plan voor opzet van een cliëntenpanel werd verder uitgewerkt. Werving van leden nam een aanvang. Streven is uiteraard een zo groot mogelijk aantal deelnemers te verwerven. Immers, dat vergroot de waarde van de meningen die worden gegeven. De eerste wervingsronde zorgde voor ruim 80 mensen die zich opgaven als lid. Eind 2021 was het zover dat de eerste (proef)ronde van vragen aan de leden van het panel – over de aanpak van de coronapandemie door Allévo – kon worden uitgezet. Twee raadsleden en de secretarieel ondersteuner begeleiden, in samenspraak met de afdeling communicatie, de praktische uitvoering en terugkoppeling van resultaten. 

Werkplan

De raad stelde een actieplan vast voor de periode 2021-2022. De uitvoering ervan is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19. Zo is uitbouw van de familiebijeenkomsten voor Borrendamme en Duinen van Haamstede opgeschort, hetgeen contact met cliënten en hun familie/mantelzorgers bemoeilijkt. Ook het afleggen van werkbezoeken aan de zorgcentra en andere werkvelden (thuiszorg, diensten aan huis, facilitaire diensten) moest worden doorgeschoven naar later. Andere aan te pakkenonderwerpen zijn: presentatie cliëntenraden op website, opstellen informatieprotocol en communicatie met raad van toezicht. 

Zeeuwse verbinding

De zes grotere organisaties voor verpleeghuis- en thuiszorg gaan steeds nauwer samenwerken. De coronapandemie onderstreept het nut hiervan. Met het oog op de behartiging van de cliëntbelangen is onderling contact van de cliëntenraden van de organisaties zeer wenselijk. Dat kwam in het verslagjaar op gang. De raad nam het initiatief voor het sturen van een gezamenlijke brandbrief aan de minister van Welzijn en Volksgezondheid over de vaccinatie van zorgmedewerkers. Tijdens een eerste bijeenkomst van de zes voorzitters werden afspraken gemaakt over de wijze van overleggen en de wijze van medezeggenschap. De raden van bestuur willen toegroeien naar de vorming van een coöperatie. De raad nam kennis van dit voornemen, waarover te zijner tijd advies moet worden gevraagd. Bij voorbaat is aangegeven dat het erg belangrijk is om de eigen identiteit van Allévo in stand te houden. Samenvoeging van de organisaties mag niet doel zijn. 

Overleggen

Er kon door de Covid-19 maatregelen geen gezamenlijke bijeenkomst van de overleggremia (raad van toezicht, ondernemingsraad, cliëntenraad) worden belegd. Wel sprak het dagelijks bestuur enkele malen met dat van de ondernemingsraad. De raad maakte kennis met een delegatie van de pas begonnen professionele adviesraad. 

Zorgniveau

De cliëntenraad maakt zich grote zorgen over het in stand houden van het zorgniveau. Het kunnen beschikken over voldoende medewerkers is een zorgelijk gegeven, waarvoor gelukkig binnen de Zeeuwse Verbinding veel aandacht bestaat. Maar het zorgpeil valt of staat daar niet alleen mee. Er dreigen ook sombere financiële wolken. De raad sprak hierover met de raad van bestuur en de manager financiën. Het gaat met name om zorg thuis, die grotendeels gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet. Allévo verleent veel thuiszorg en de vergoeding die de zorgverzekeraars geven schiet steeds meer tekort. Gevolg: verlies op deze sector. Dit is een onhoudbare situatie. Allévo kan het zich niet veroorloven jaar na jaar steeds meer toe te leggen op de thuiszorg. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de kwaliteit en omvang van de thuiszorg aan beperkingen onderhevig worden. De raad wil hierover komend jaar met het zorgkantoor (CZ) in gesprek. 

Ten slotte 

Bij Allévo is er nooit sprake van saai momenten. De organisatie is continu in beweging. Niet alleen door de gevolgen van de coronapandemie, die overigens een zware wissel trekt op cliënten en medewerkers en voorlopig niet zal verdwijnen. Ook de veranderingen in de organisatie (zoals het vernieuwen van het managementteam) zorgen voor roering. Vanuit cliëntoogpunt bezien is het belangrijk dat Allévo meer de focus legt op het fundament, ofwel liefdevolle zorg bieden. Speerpunten hierbij zijn aandacht voor de cliënten en voor elkaar; de organisatie in balans, meer zeggenschap van de organisatieonderdelen en samenwerking met elkaar en andere sectoren. Voor de cliënten is er één Allévo. De raad probeerde aan dat belangrijke uitgangspunt een bijdrage te leveren.  

 

Vastgesteld door de centrale cliëntenraad d.d. 13-01-2021. 

Jaarverslag 2021

Bijlage 3
Nevenfuncties leden raad van toezicht

Nevenfuncties leden raad van toezicht

Drs. H.A. van Eck

 • Eigenaar CarpeNexus, ‘s-Hertogenbosch 

 • Lid raad van toezicht Dianet, Utrecht 

 • Associate partner Kasius & Partners, Houten 

 • Voorzitter raad van toezicht Perspekt, Utrecht 

 • Arbiter Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, Haarlem 

 • Lid raad van toezicht Samergo (voorheen ZorgImpuls), Rotterdam 

 • Voorzitter raad van toezicht Zuidwester Middelharnis 

Drs. W. Verhage (lid tot 22-10-2021)

 • Lid raad van toezicht Stichting Juvent  

 • Lid raad van toezicht Stichting Tragel Zorg 

H.A.C. Holty (lid tot 31-12-2021)

 • Lions Club Schouwen-Duivenland

M.A. Quax

 • Marianne Quax MSc. Training & Coaching 

 • Mentorschap Zeeland 

Prof. dr. L.P. de Witte

 • Lid raad van toezicht Stichting Gehandicaptenzorg Limburg

Drs. M.E.J. Derks

 • Manager zorg & bedrijfsvoering Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

 

Drs. C.P. Broeren

 • Vicevoorzitter raad van toezicht Emergis Goes 
 • CFO Redstar in de Lier 

Jaarverslag 2021

Bijlage 4
Verantwoording kwaliteitsjaarplan 2021

Verantwoording kwaliteitsjaarplan 2021

Onderstaand zijn de items van het kwaliteitsjaarplan 2021 intramuraal Allévo opgenomen met daarbij de verantwoording.

Plan: Positionering verpleegkundigen/verpleegkundig eigenaarschap

Op de vier locaties van Wonen met Zorg gaan alle verpleeg­kundigen werken aan verpleegkundig eigenaarschap. Het project wordt bottom-up benaderd. Alle verpleegkundigen worden ingedeeld in één van de vijf werkgroepen:

 • Medicatieveiligheid.
 • Meldingen Incidenten Cliënten.
 • Methodisch werken in het elektronisch cliëntendossier.
 • Welzijn.
 • Samenwerking zorg en behandeling.

Daarbij is vanuit iedere locatie een verpleegkundige bij één van de werkgroepen be­trokken.

In de werkgroepen wordt gezamenlijk bepaald waar en hoe verpleegkundig eigenaar­schap kan worden bereikt. Die gekozen werkwijze wordt vervolgens getest op de eigen afdeling. Resultaten van de gekozen werkwijze in de test komen terug naar de werk­groep en worden besproken. Indien nodig worden aanpassingen verricht en worden afspraken voor borging gemaakt. We hanteren het principe van Denken-Doen, dit komt in iedere werk­groep tot uiting. De organisatie volgt de medewerker.

Methodiek:
De vijf werkgroepen zijn in 2021 van start gegaan.

 • Methodisch werken – voorzitter: locatiehoofd
 • Melding Incidenten Cliënten (MIC)- voorzitter: praktijkopleider
 • Medicatieveiligheid- voorzitter: beleidsmedewerker
 • Welzijn- voorzitter: HR-adviseur
 • Samenwerking zorg/behandeling- voorzitter: verpleegkundig specialist

Maandelijkse zijn bijeenkomsten van ieder 1,5 uur georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden knelpunten besproken, eisen vanuit externen en uitwisseling van resultaten. Belangrijk is dat eenduidigheid in alle locaties ontstaat en dat dit wordt vastgelegd. Tevens wordt in iedere groep aandacht besteed aan het ‘hoe-waarom-wat’.  Hoe ga je het doen, waarom doe je het en wat ga je doen. Met aandacht voor, hoe ga je om met weerstanden, hoe neem je het team mee?

De leden van de werkgroep namen na iedere bijeenkomst de informatie mee naar de eigen locatie, bespreken dit met de andere verpleegkundigen en leidinggevende en testen de gekozen werkwijze (train-de-trainer principe).

Resultaten:

 1. Methodisch werken: zorg- en welzijnsdoelen zijn opgenomen in de zorgleefplannen; risicosignalering wordt toegepast; procesafspraken zijn gemaakt met de behandelaars in de omgang met het zorgleefplan.
 2. Melding Incidenten Cliënten (MIC): proces MIC is onderdeel van de aandachtsvelder MIC, houdt overzicht en bespreekt met team en leidinggevende zodat leren en verbeteren wordt toegepast.; standaardisatie verwerken van MIC’s in overzicht
 3. Medicatieveiligheid: aanpassing medicatiekasten Borrendamme; afspraken dubbele parafering/ controle; herzien werkinstructies medicatie; oplossing verwijderen baxterzakjes
 4. Welzijn: welzijnsdoelen; persoonlijk cliëntverhaal
 5. Samenwerking zorg/ behandeling: palliatief team; update opname formulier; SBAR/ EWS; wondkaartje; afspraken rondom visites artsen

Naast deze instrumentele behaalde resultaten zijn de resultaten op zeggenschap belangrijk. Deze resultaten zijn niet meetbaar. De deelnemende verpleegkundigen hebben aangegeven een verandering te voelen in zeggenschap. De verpleegkundigen worden uitgenodigd om hun mening te delen en in discussie te gaan. Dit met doel tot een gedragen oplossing te komen voor het vraagstuk.

Plan: Werkgroepen inrichten ter voorbereiding verhuizing naar Zierik7 zodat kennis, attitude en vaardigheden bij medewerkers aanwezig zijn om aan de vier elementen van het zorg-welzijns-woonconcept te voldoen

In 2022 wordt de nieuwe locatie Zierik7 in gebruik genomen. In Zierik7 wordt met een nieuw zorg-welzijns-woonconcept gewerkt, waarbij de bewoner altijd het uitgangspunt is, hetgeen in de volgende vier elementen tot uitdrukking komt:
1. Vrijheid van bewegen.
2. Mix van doelgroepen.
3. Elegant door het leven leiden.
4. Digitale ondersteuning medewerkers.

We hanteren daarbij als hoofdlijn dat voor iedere bewoner geldt dat een vast zorg­team hem/haar elegant door de dag leidt waarbij vanuit een vaste huiskamer gewerkt wordt waar­aan een aantal studio’s gekoppeld zijn. In deze studio’s wonen de bewoners door elkaar, met een mix van indicaties.

Methodiek:

In 2021 zijn 8 projectgroepen ingericht met vertegenwoordiging vanuit leidinggevenden, verpleegkundigen, verzorgenden, ondersteunende diensten.

 1. Projectgroep facilitair
 2. Projectgroep communicatie
 3. Projectgroep digitaal werken
 4. Projectgroep bouw
 5. Projectgroep medewerkers & nieuwe werken
 6. Projectgroep bewoners en verhuizing
 7. Projectgroep domotica
 8. Projectgroep welzijn & Brasserie.

De projectgroepen rapporteren via de projectleider aan de stuurgroep Zierik7.

Behaalde resultaten:

Projectgroep facilitair:
Facilitair plan

Schoonmaakplan

 

 

 

 

 

Projectgroep communicatie:
Communicatieplan

Uitvoering communicatieplan

Actief meedenken/adviseren op basis van de signalen uit de organisatie en daarbuiten

Namen buurtkamers (prijsvraag)

Communicatieplan verhuizing (input projectgroep bewoners & verhuizing)

Projectgroep Digitaal werken:
Digitaal werkplan

Implementatie digitalisering

Projectgroep Bouw:
Aansturen bouwteam

Oplevering gebouw Zierik7

Projectgroep Medewerkers en nieuwe werken:

Visie Zierik7 (opgeleverd 18 januari 2021)

Optimalisatie zorgleefplan (i.s.m. Welzijn)

Bekwame en geschoolde medewerkers met kennis van de diverse doelgroepen

Projectgroep Bewoners & verhuizing:

Regelen verhuisbedrijf

Plan van aanpak verhuizing

Plan begeleiding bewoners en medewerkers

Plan indeling appartementen en bewoners

Inzet verhuiscoach

Projectgroep Domotica:
Visiedocument Domotica

Uitvoering Domotica

Werkinstructie Domotica

Projectgroep Welzijn en Brasserie:
Nieuwe naam Brasserie (koppelen aan thema straatjes)

Werkwijze welzijn en brasserie


Om medewerkers en bewoners/ 1e contactpersonen van het nieuwe Zierik7 mee te nemen in het nieuwe zorg- welzijnsconcept, zijn in 2021 diverse activiteiten uitgevoerd.

 • Frequente nieuwsbrieven met de stand van zaken
 • Animatievideo is gemaakt om zorgconcept visueel te laten zien.
 • Medewerkers van Allévo zijn uitgenodigd voor een rondleiding op de bouw van Zierik7
 • Lokale cliëntenraad is in ieder overleg bijgepraat
 • Alle medewerkers van Cornelia zijn in twee sessies van ieder 9 medewerkers verdeeld. Door in twee sessies per groep samen aan de slag te gaan met casuïstiek, krijgt de medewerker grip op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de indeling en vormgeving van de nieuwbouw. En daarmee ook op de gevolgen daarvan voor het verlenen van de zorg.

Plan: Medewerkers opleiden tot digicoach

Een digicoach is een zorgprofessional die als taak heeft zijn/haar collega’s te ondersteunen in het vergroten van hun digitale vaardigheden. Een geduldige, coachende en digitaal en didactisch vaardige medewerker die veiligheid creëert voor de digitale starter, die de leervraag verheldert, die leermiddelen zoekt en die collega’s ‘on the job’ coacht om stap voor stap vaardiger te worden.

Methodiek:
Binnen de locatie Cornelia zijn vier medewerkers geworven om de opleiding tot digicoach te volgen. Zij hebben de opleiding samen met medewerkers van andere organisaties gevolgd waardoor kennis werd uitgewisseld.

Resultaat:
Vanwege de aanstaande verhuizing van Cornelia naar Zierik7 zijn de vier digicoaches ingezet in de projectgroep domotica. De digicoaches zijn van onschatbare waarde geweest in het meebeslissen hoe het verpleegoproepsysteem ingericht zou moeten worden in de nieuwe locatie. Hoe de dwaalalarmen zijn ingesteld, besluitvorming rondom sensoren. Aan de hand van de plattegrond samen discussiëren over de deuren, deur-open-alarmen, camera-gebruik, technische portal en de bijbehorende app. Tevens zijn zij key-users van de domotica in Zierik7.

Plan: Inzet van smart glasses

In 2020 is al een pilot met smart glasses op woongroepen in Borrendamme en Duinen van Haamstede gestart. De pilot loopt door in 2021.

Methodiek:
Via de smart glasses die de zorgmedewerker draagt, kijkt een arts of physician assistant via een tablet live mee en ziet wat de zorgmedewerker ziet. Naast meekijken, kunnen de arts en de zorgmedewerker ook tegelijkertijd met elkaar praten. Zo kan de arts tips en adviezen geven over bijvoorbeeld de behandeling en verzorging van een wond of beoordelen dat de cliënt toch fysiek gezien moet worden.

Resultaat:
De smart glass is door de zorgmedewerkers, artsen, para-medici en praktijkopleiders minder ingezet dan beoogt. Dit komt door het hoge ziekteverzuim, corona-maatregelen en vertrek van 1 van de ambassadeurs op de woongroepen in Borrendamme. In 2022 wordt vernieuwde aandacht geschonken aan het gebruik van de smart glass.

Jaarverslag 2021

Bijlage 5
Verantwoording formatie vanuit kwaliteitsgelden

Verantwoording formatie vanuit kwaliteitsgelden

In deze bijlage worden tabellen getoond hoe de formatie per locatie en per functieniveau is ingericht met de kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg in 2019-2021. Dit betreft de 85% van de kwaliteitsgelden ten behoeve van meer inzet medewerkers. In tabel 5 is een totaaloverzicht vermeld.

Formatie in fte Cornelia in verband met kwaliteitsmiddelen

FunctieRealisatie 2018Realisatie 2019Realisatie 2020Realisatie 2021Plan 2019-2021
Medewerker dienstverlening welzijn1,564,606,157,66,36
Medewerker dienstverlening zorg28,4634,3044,9438,735,13
Verzorgende 354,3946,6047,1543,354,33
Verpleegkundige 4 en 514,0710,8010,929,118,07
Behandelaars7,818,909,8211,1
Totaal106,29105,20118,98109,8113,89

Toelichting: De formatie voor niveau 1,2 en 3 is behaald in de drie jaren inzet kwaliteitsgelden. Het aantrekken van verpleegkundigen is lastig vanwege de krappe arbeidsmarkt. De formatie behande­laars is opgenomen op locatie Cornelia. De behandelaars zijn in drie locaties werkzaam, te weten, Cornelia, Borrendamme en Duinen van Haamstede. 

Formatie in fte Borrendamme in verband met kwaliteitsmiddelen

FunctieRealisatie 2018Realisatie 2019Realisatie 2020Realisatie 2021Plan 2019-2021
Medewerker dienstverlening welzijn-2,501,862,53,91
Medewerker dienstverlening zorg15,1319,1021,0723,417,60
Verzorgende 334,2933,2033,9331,733,45
Verpleegkundige 4 en 52,453,905,945,63,45
Totaal51,8758,7062,7963,358,41

Toelichting: In Borrendamme valt op dat de formatie van de medewerker dienst­verlening welzijn achterloopt met wat begroot voor de drie jaren kwaliteitsgelden. Daarentegen is de formatie van medewerker dienstverlening zorg hoger dan begroot en gepland. Een mooi resul­taat van het aanmoedigen en stimuleren van medewerkers om te blijven leren en ont­wikkelen.

Formatie in fte Duinen van Haamstede in verband met kwaliteitsmiddelen

FunctieRealisatie 2018Realisatie 2019Realisatie 2020Realisatie 2021Plan 2019-2021
Medewerker dienstverlening welzijn0,242,103,214,03,91
Medewerker dienstverlening zorg14,0116,2018,8720,516,13
Verzorgende 335,7429,3029,6224,635,34
Verpleegkundige 4 en 50,883,403,753,33,38
Totaal50,8751,0055,4452,458,76

Toelichting: In de Duinen van Haamstede is voor de functieniveau 1 en 2 en 4/5 het beoogde plan behaald. De formatie voor verzorgende niveau 3 is achtergebleven vanwege de krappe arbeidsmarkt.

Formatie in fte In ’t Opper in verband met kwaliteitsmiddelen

FunctieRealisatie 2018Realisatie 2019Realisatie 2020Realisatie 2021Plan 2019-2021
Medewerker dienstverlening welzijn0,404,304,415,25,13
Medewerker dienstverlening zorg17,6117,1017,8920,318,53
Verzorgende 332,5031,7027,5523,934,10
Verpleegkundige 4 en 50,841,501,972,33,34
Totaal51,3554,6051,8151,661,1

Toelichting: Voor locatie In ’t Opper verloopt het invullen van vacatures moeizaam met name voor de functie van verzorgende en verpleegkundige. Onverminderd worden in­spanningen gedaan om dit alsnog te realiseren.

Formatie in fte Wonen met Zorg in verband met kwaliteitsmiddelen

FunctieRealisatie 2018Realisatie 2019Realisatie 2020Realisatie 2021Plan 2019-2021
Medewerker dienstverlening welzijn*2,2014,1016,5720,2019,31
Medewerker dienstverlening zorg*75,21103,60119,57123,8087,39
Verzorgende 3*156,92148,2146,91136,70141,65
Verpleegkundige 4 en 5*18,2419,6022,5822,1028,24
Behandelaars7,818,909,8210,209,69
Totaal260,38294,40315,45313,1286,28

Toelichting: In totaliteit kan voor geheel Wonen met zorg worden gezegd dat het plan 2019-2021, behaald is in formaties. Nuances zijn aanwezig gezien de krappe arbeidsmarkt. Een aantal fte is werkzaam voor geheel wonen met zorg. Deze formaties zijn niet opgenomen bij de locaties, wel in het totaaloverzicht. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers in team welzijn/ dagbehandeling. In 2022 worden teamcoördinatoren en kwaliteitsverpleegkundigen geworven, intern als extern om de kwaliteit van teams en kwaliteit van zorg nog meer te verbeteren.

Inzet 15% overige middelen vanuit kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg
De 15% vanuit de kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg zijn in de jaren 2019; 2020 en 2021 ingezet op de volgende onderdelen:

 • Realiseren twee huiskamers extra in locatie In ’t Opper
 • Extra middelen communicatie tbv werving/ arbeidsmarkt
 • 1,39 fte praktijkopleider (begeleiding leerlingen)
 • 0,44 fte communicatie adviseur
 • 1,0 fte beleidsmedewerker kwaliteitsontwikkeling
 • Persoonsgebonden domotica nieuwe locatie Zierik7
 • Aanpassing huiskamers In ’t Opper/ Borrendamme/ Duinen van Haamstede
 • Vortex systeem in Duinen van Haamstede en Borrendamme

De formaties en inzet van de 15% voor overige middelen zijn via Vektis reeds aangegeven en verwerkt.